INHOUDSOPGAVE

  1. Gebruiksvoorwaarden website
  2. Informatie over de inhoud
  3. Hyperlinks
  4. Intellectuele eigendomsrechten
  5. Verstrekte informatie en materiaal
  6. Verwerking van persoonsgegevens
  7. Contactgegevens
  8. Website disclaimer


1) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites (ook mobiele websites), net als op alle elementen en apps (hierna: “Websites”), gemaakt door of in eigendom van WOLF OIL CORPORATION NV.

Deze Websites (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) worden beheerd door WOLF OIL CORPORATION NV (hierna: WOC), gevestigd te België, 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403.699.350.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de Websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Websites niet verder te bezoeken of te gebruiken.

Bij overtreding van de gebruiksvoorwaarden, behoudt WOC zich het recht voor om de toegang tot de Websites te weigeren. WOC behoudt zich het recht voor om van iedere derde partij een schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou lijden. 

Iedere persoon die toegang heeft tot de Websites wordt gebruiker genoemd. 


2) INFORMATIE OVER DE INHOUD


2.1

WOC heeft deze Websites online geplaatst om de gebruiker bepaalde activiteiten van WOC en eventueel andere activiteiten van de WOC-groep voor te stellen. De informatie wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden, zonder garantie dat ze afgestemd is op bepaalde gebruiksbehoeften. 


WOC kan de informatie op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.


WOC garandeert niet dat de inhoud van de Websites juist, actueel en volledig is, noch dat de Websites ononderbroken zullen werken en/ of vrij zullen zijn van fouten.


Als er op de Websites wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.


2.2

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit WOC, inclusief de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/ of indirect, op enige wijze ontstaan door en/ of voortvloeiend uit het gebruik van de Websites of een andere aan de Websites gekoppelde site.


3) HYPERLINKS

De Websites kunnen verwijzingen (links) bevatten naar andere sites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button of banner). Deze links worden als service aan de gebruikers van de Websites aangeboden. WOC wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert.


4) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


4.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, webpagina’s, foto’s, logo’s, filmpjes, geluiden, software, verpakkingen en andere materialen (hierna: “Documentatie”) op de Websites zijn eigendom van WOC, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. 


Reproductie van de Documentatie van de Websites is uitsluitend toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen gebruik (nl. louter informatie inwinnen over de goederen of diensten of andere activiteiten van de WOC-groep). Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van de Documentatie of elke publieke mededeling ervan voor andere doeleinden (waaronder voor professionele en commerciële doeleinden) is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van WOC. In elk geval moet de toegestane reproductie van de Documentatie van de Websites of elke publieke mededeling ervan, steeds de passende bron- en eigendomsvermeldingen bevatten. 


4.2

De eventuele databanken die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van WOC in haar hoedanigheid van producent van die databanken of worden ter beschikking gesteld met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is verboden om een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, voor welke  doeleinden ook. 


4.3

Om het even welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten kan zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk vervolgd worden. 


5) VERSTREKTE INFORMATIE EN MATERIAAL

Elke gebruiker van de Websites die gegevens verstrekt, gaat ermee akkoord dat WOC hiervan gebruik kan maken. De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens (a) geen inbreuk uitmaken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, en (b) niet anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.


6) VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer de verstrekte gegevens evenwel bestaan uit persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het privacy beleid  en het cookie beleid van WOC dat op de Websites van toepassing is.


7) CONTACTGEGEVENS

Voor vragen betreffende gebruiksvoorwaarden van de Websites, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de Websites, per post of per e-mail:

Per post: 

WOLF OIL CORPORATION NV

Georges Gilliotstraat 52

2620 Hemiksem

België

 

Per email: info@wolfoil.com 


□  “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.”


8) WEBSITEDISCLAIMER

De informatie op deze website wordt verstrekt door Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers. Hoewel we er alles aan doen om deze informatie actueel en correct te houden, verstrekken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor wat betreft de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die de website bevat voor een specifiek doeleinde. Elke mate van vertrouwen die u stelt in dergelijke informatie is derhalve uitsluitend voor uw eigen risico. 

Behalve voor zover specifiek anders wordt aangegeven op deze website, en in de volle omvang die wettelijk is toegestaan, zullen noch Wolf Oil Corporation, noch een van haar partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor eventuele schade voortvloeiend uit of in samenhang met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarin vervat zijn. Dit is een uitvoerige beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle schade van welke aard ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of schade aan eigendom en claims van derden.

Op deze website kunt u via links navigeren naar andere websites die niet onder controle van Wolf Oil Corporation vallen. We hebben geen zeggenschap over op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs enigerlei aanbeveling of ondersteuning van de meningen die op deze sites geuit worden.

Wolf Oil Corporation, haar auteurs van content, partners, leidinggevenden, medewerkers of andere vertegenwoordigers hebben het recht materiaal dat naar deze website is geüpload of daarop is gepost, op ieder gewenst moment te verwijderen of te reproduceren. 

We doen er alles aan om de website online en soepel draaiend te houden. Wolf Oil Corporation aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.