ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 - Toepasselijkheid

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wolf Oil Corporation N.V., Wolf Oil Corporation B.V., Wolf Oil Corporation S.R.L., en Wolf Oil Corporation France SAS  (verder

WOC) en alle overeenkomsten tussen WOC en haar wederpartij. Van deze algemene voorwaarden kan

uitsluitend worden afgeweken middels uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. De loutere verwijzing door

de wederpartij naar zijn algemene voorwaarden voldoet hieraan niet.


Artikel 2 – Order

Elk order wordt pas definitief na schriftelijke bevestiging van het order door WOC. Elke wijziging tijdens de uitvoering van het order of elk aanvullend order moet door WOC aanvaard en bevestigd worden. Eens een order is bevestigd, kan dit niet meer geannuleerd worden en is de volledige verkoopprijs verschuldigd. 


Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verpakking. De kosten voor transport en andere

bijkomende kosten worden bepaald door de overeengekomen Incoterms en/of respectievelijke

vervoersovereenkomsten.


Artikel 4 - Leveringsmodaliteiten

De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend en eventuele overschrijding geeft de wederpartij

geen recht op schadevergoeding, evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. De levering vindt plaats

volgens de overeenkomsten gesloten tussen WOC en haar wederpartij. De leveringsvoorwaarden worden

duidelijk vermeld op de voorzijde van de factuur. Het risico van de opslag, het laden, het transport en het

lossen, wordt vastgelegd tussen WOC en haar wederpartij op basis van de afgesproken

leveringsvoorwaarden. Beide partijen dienen zich conform de afgesproken leveringsvoorwaarden voldoende

te verzekeren voor bovenvermelde risico's. Met betrekking tot klachten en/of gebreken wordt er een

onderscheid gemaakt tussen klachten die enkel betrekking hebben op een fout in de levering of op de

kwaliteit van de geleverde producten en klachten die te maken hebben met schade aan of verlies van de

goederen tijdens het transport. De controle van de goederen, zowel op de uiterlijke staat als op de

hoeveelheid, dient te geschieden bij ontvangst hiervan. Bij vaststelling van een zichtbare schade, dient dit

op het vrachtdocument genoteerd te worden en tegengetekend te worden door de vervoerder. De

wederpartij zal het vrachtdocument met de opmerking en een verklaring binnen de 24 uur schriftelijk aan

WOC en - afhankelijk van de verkoopsvoorwaarden - aan zijn eigen verzekeraar of desgevallend aan de

verzekeraar van WOC bezorgen, indien de klachten verband houden met schade aan of verlies van de

goederen tijdens het transport. Voor wat betreft niet-zichtbare schade aan de goederen en / of verlies van de

goederen tijdens het transport, dient de wederpartij binnen de volgens de transportmodaliteiten geldende

termijnen, zijnde 7 dagen na ontvangst van de goederen bij wegtransport en 3 dagen na ontvangst van de

goederen bij zeetransport, protest aan te tekenen bij de vervoerder (met vermelding van de vastgestelde

schade en de ingebrekestelling van de vervoerder) en nadien zich te richten, afhankelijk van de

verkoopsvoorwaarden, tot zijn eigen verzekeraar of desgevallend de verzekeraar van WOC.


Artikel 5 - Garantie

Voor wat betreft de klachten die betrekking hebben op een fout in de leveringen of op de kwaliteit van de

geleverde producten dienen deze gebreken binnen de 24 uren nadat deze aan het licht komen aan WOC

schriftelijk worden gemeld. Deze gebreken, die bij een zorgvuldige controle ten tijde van de levering niet

waarneembaar waren en schriftelijk gemeld worden binnen de 24 uren, worden door WOC gewaarborgd.

Deze waarborg is beperkt tot 6 maanden na de levering, na deze termijn kan WOC hiervoor niet meer aangesproken

worden. Behoudens in geval van opzet is deze garantie in alle gevallen beperkt tot de vervanging van

de gebrekkige goederen, waarbij elke tussenkomst van WOC voor mogelijke schade als gevolg van de gebreken is

uitgesloten. Een financiële tussenkomst is er enkel wanneer de goederen niet vervangen kunnen worden, in

welk geval alleszins de tussenkomst van WOC beperkt is tot de voor de gebrekkige goederen gefactureerde

bedragen. In geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de prijs, met

inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft.


Artikel 6 – Retour

WOC aanvaardt geen retours van de geleverde producten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, dewelke door WOC geval per geval beoordeeld zullen worden,  en enkel mits voorafgaande toelating van WOC zullen producten geretourneerd kunnen worden. In het geval van het retourneren van producten zal een forfaitair bedrag van 10% van het order waarop de retour betrekking heeft, worden aangerekend aan de koper.  


Artikel 7 - Facturatie en betaling

Alle facturen zijn betaalbaar te Hemiksem. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij anders

werd bedongen. Bij gebreke aan tijdige en volledige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van

rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 12 % op het

onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 15 % van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum

van 125,00 EUR.

Elke factuur die niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan door de koper wordt betwist, wordt geacht definitief aanvaard te zijn.


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De door WOC geleverde goederen blijven eigendom van WOC totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de

met WOC gesloten overeenkomst is nagekomen. Niettegenstaande zullen de risico's integraal worden

gedragen door de wederpartij, vanaf het moment dat het hem verkochte goed werd geleverd. De wederpartij

heeft de verplichting om de niet-betaalde goederen, waarop dit eigendomsvoorbehoud rust, duidelijk

onderscheiden en geïdentificeerd bij zich te houden.


Artikel 9 - Ontbindend beding

Indien de wederpartij één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de inontvangstneming van

de goederen en de betaling van de facturen, behoudt WOC zich het recht voor om de overeenkomst zonder

rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de klant een

forfaitaire vergoeding verschuldigd t.b.v. 35 % op de overeenstemmende koopprijs.


Artikel 10 - Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt WOC van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder

aanspraak op schadevergoeding. In het geval dat WOC afhankelijk is van de leveringen van derden geldt

deze bevrijding eveneens in geval van overmacht of toeval in hoofde van haar leveranciers. Overmacht dient

in het kader van deze voorwaarden omschreven als alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of

fout in hoofde van WOC en welke omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken,

bemoeilijken of vertragen. Indien dergelijke overmachtsituatie langer dan twee maanden aanhoudt, zijn

beide partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding. Indien door

oorzaken onafhankelijk van haar wil WOC in de onmogelijkheid zou zijn om te voldoen aan het geheel van

haar verbintenissen tegenover al haar klanten is zij gerechtigd om over te gaan tot een evenredige verdeling

van de goederen over haar klanten, waarbij de wederpartij, zonder gerechtigd te zijn op

schadevergoedingen, gehouden is deze gedeeltelijke levering te aanvaarden.


Artikel 11 - Rechtskeuze - Bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal worden beslecht door de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.